Błędne adnotacje listonosza na przesyłce sądowej a skutki procesowe dla strony

Porady prawne, Błędne adnotacje listonosza przesyłce sądowej skutki procesowe strony - zdjęcie, fotografia
Portal lowicz24.eu 17/01/2018 11:02
Katarzyna Gajda

Podkreślałam już kilkakrotnie w moich wpisach, że ignorowanie pozostawionego w naszej skrzynce pocztowej awizo może wywołać dla nas negatywne skutki materialno-prawne lub procesowe. Co wówczas się stanie?

Może się na przykład zdarzyć, iż podmiot, wobec którego zalegamy z określonymi płatnościami ( np. operator komórkowy), skierował przeciwko nam do sądu pozew o zapłatę i list polecony zawiera właśnie dokumentację dotyczącą tegoż postępowania. Nie odbierając jej tracimy przede wszystkim możliwość przedstawienie naszego stanowiska w sprawie czy też złożenia stosownego środka odwoławczego. Ponadto korespondencja taka, wracająca do sądu z adnotacją „ nie podjęto w terminie” zostaje uznana za doręczoną prawidłowo.. W efekcie ułatwiamy wierzycielowi uzyskanie przeciwko nam tytułu wykonawczego i … do naszych drzwi niespodziewanie puka Komornik.

Oczywiście powyższy stan faktyczny jest najbardziej korzystny z punktu widzenia wierzyciela, zdarzają się jednak sytuacje, gdy po stronie operatora pocztowego zaistnieje błąd, który zniweczy negatywne dla nas skutki procesowe.

Sprawę taką rozpatrywał Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, a szczegółowy jej opis znajdziemy w treści uzasadnienia do postanowienia tegoż Sądu z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt: VIII Gz 17/17. Zgodnie ze stanem faktycznym na kopercie awizowanej przesyłki listonosz nie umieścił żadnych adnotacji dotyczących pierwszego awizo, a jedynie informację o awizowaniu powtórnym z dnia 13 stycznia ( jednak bez swojego podpisu i odpowiedniej pieczęci poczty). Poza tym na korespondencji znajdował się stempel pocztowy z 31 grudnia bez żadnych dodatkowych adnotacji oraz odbicie pieczęci o treści „zwrot nie podjęto w terminie”, przy którym przystawiono pieczęć poczty z datą 20 stycznia.

Sąd Okręgowy uznał, że przesyłka nie została doręczona prawidłowo, nie powstały więc dla strony negatywne skutki procesowe. Doręczenie przez tak zwane "aviso" jest bowiem skuteczne „tylko wtedy, gdy zostały zachowane rygorystycznie wszystkie wymagania dla tego sposobu doręczenia(…).” ¹

W dacie, w której doszło do doręczenia wymagania te regulowało stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości², które stanowiło, iż:

„1. W przypadkach określonych w art. 139 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego listonosz:

1) pozostawia zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki we właściwej pocztowej placówce oddawczej w terminie siedmiu kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia u adresata,

2) dokonuje adnotacji o niedoręczeniu przesyłki na potwierdzeniu odbioru oraz adnotacji "awizowano dnia" na adresowej stronie niedoręczonej przesyłki i składa swój podpis,

3) oddaje przesyłkę niezwłocznie do właściwej pocztowej placówki oddawczej.

2. Pocztowa placówka oddawcza potwierdza przyjęcie od listonosza awizowanej przesyłki poprzez umieszczenie na stronie adresowej odcisku datownika i podpisu przyjmującego pracownika.

3. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pocztowa placówka oddawcza sporządza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia zawiadomienia, które listonosz doręcza adresatowi. Dokonanie powtórnego zawiadomienia zaznacza się na przesyłce adnotacją "awizowano powtórnie dnia" na adresowej stronie niedoręczonej przesyłki i podpisem.”³

Analizując powyższy przepis Sąd Okręgowy stwierdził, iż w sprawie nie tylko same adnotacje listonosza na przesyłce były nieprawidłowe, ale również nieprawidłowo, bo przedwcześnie, dokonano jej zwrotu do nadawcy. W dacie 20 stycznia przysługiwało bowiem jeszcze stronie prawo odbioru listu poleconego, co stało się niemożliwe wskutek wadliwego działania operatora pocztowego.

Sąd okręgowy uzasadnił dodatkowo w treści orzeczenia, iż „ Judykatura w zasadzie jednolicie opowiada się za ścisłym przestrzeganiem przez doręczyciela wymagań określonych w art. 139 KPC oraz rozporządzeniu i to pod rygorem bezskuteczności doręczenia (…).Doręczenie to nie mogło być zatem uznane dokonane i dlatego nie można nawet mówić o tym, że po stronie pozwanej zachodziła potrzeba obalenia domniemania prawnego opisanego wyżej. W konsekwencji należy (…) uchylić zarządzenie Sądu Rejonowego z dnia (…) o prawomocności nakazu zapłaty wobec pozwanej (k. …) i zarządzić jego prawidłowe doręczenie do pozwanej na prawidłowy adres przez nią podany, jest to bowiem doręczenie sądowe. Dopiero wówczas może rozpocząć bieg termin do wniesienia sprzeciwu.”4

W przedstawionej przeze mnie sprawie zaniedbania i błędy listonosza doręczającego przesyłkę sądową były rażące, co ułatwiło stronie pozwanej ochronę jej praw. Nie jest to zwykle takie proste niemniej jednak warto próbować, w końcu przepisy są po to by nam pomagać, nauczmy się więc z nich korzystać.

Radca prawny

Ewa Ciesielska

Torotax Sp. z o.o.

ul. Stanisławskiego 23/6

Łowicz

 

1. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2004 r., III CK 226/02

2. § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym z dnia 17 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 697)

3.ibidem

4. postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt: VIII Gz 17/17

Błędne adnotacje listonosza na przesyłce sądowej a skutki procesowe dla strony komentarze opinie

  • gość 2018-01-17 14:15:54

    Taka mała uwaga. Informacje o drugim awizie na przesyłkach nie są umieszcza listonosz. A zwroty przesyłek są realizowane dopiero po zakończeniu dnia pracy przez urząd pocztowy, czyli w dniu 20 stycznia owszem, ale po zamknięciu urzędu dla klientów. Czyli adresat miał czas i możliwość jego odebrania.
    Pozdrawiam

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Serwis, montaż klimatyzacja,

Firma KLIMANOVUM świadczy usługi z zakresu : -montaż i serwis klimatyzacji, rekuperacji -montaż chłodni,mroźni,komór chłodniczych i lad -serwis..


Sklep Pompy - do domu,

Szukasz pompy do domu, centralnego ogrzewania, deszczówki czy np. studni? Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z pompami - Łowicz ul. Warszawska 48..


Serwis, montaż pomp ciepła

Klimanovum świadczy kompleksowe usługi w zakresie: - doradztwa - projektowania - wykonawstwa pomp ciepła do centralnego ogrzewania oraz..


Moments for You - Fotografia

Moments for You - Pasja tworzenia wspomnień Fotografia okolicznościowa Fotografia rodzinna Fotografia niemowlęca i noworodkowa Fotografia ciążowa


Reklama
 Reklama