Skoro mój rodzic nie płaci na mnie alimentów...

Porady prawne, Skoro rodzic płaci alimentów - zdjęcie, fotografia
Portal lowicz24.eu 09/05/2018 14:45
Katarzyna Gajda

Skoro mój rodzic nie płacił na mnie alimentów, to dlaczego ja muszę teraz płacić za jego pobyt w domu pomocy społecznej? Czy doczekamy się zmian w przepisach?

Tę niezwykle istotną z punktu widzenia wielu rodzin kwestię poruszył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podkreślił on, iż „ Dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażący zaniedbywali obowiązki rodzicielskie lub byli sprawcami przemocy wobec dzieci, zasługują na ochronę państwa i powinni zostać objęci obligatoryjnym zwolnieniem z opłat bez względu na ich sytuację materialną”.¹

Na stronie RPO czytamy dalej: „Podjęcie prac nad zmianą regulacji zawartych w ustawie o pomocy społecznej, odnoszących się do kwestii ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej zwróciło uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich na potrzebę zagwarantowania większej ochrony członkom rodziny pensjonariusza.

Rzecznik od dawna sygnalizował, że zobowiązanie dotyczyło osób, względem których dotychczasowe postępowanie pensjonariusza domu pomocy społecznej było naganne moralnie m.in. chodziło o: zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego, stosowanie przemocy. Nakładanie zobowiązań na osoby, które w przeszłości doświadczały wielu krzywd ze strony osoby, na utrzymanie której w domu pomocy społecznej są zmuszane łożyć jest skrajnie niesprawiedliwe i niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Projektowana regulacja rozszerza katalog okoliczności, w których można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Chodzi tu o sytuacje, w których:

- osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała na podstawie orzeczenia sądu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, a osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu będącemu odpowiednio rodzicem lub dziadkiem tej osoby ograniczono władzę rodzicielską nad dzieckiem,

- osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Projekt przewiduje również poszerzenie kręgu osób obligatoryjnie zwalnianych od ponoszenia opłat o zstępnych osoby już podlegającej obligatoryjnemu zwolnieniu z opłaty na podstawie art. 64a ustawy o pomocy społecznej.

Poza regulacją znajdują się jednak nadal sytuacje, w których ponoszenie przez bliskich członków rodziny opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej pozostaje w kolizji z zasadami współżycia społecznego:

- gdy pomimo nagannego postępowania rodzica, z przyczyn niezawinionych przez dziecko, nie zostało wydane orzeczenie o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej,

- gdy rodzic nie realizuje obowiązku alimentacyjnego względem dziecka,

- gdy rodzic popełnia przestępstwo na szkodę dziecka.

W ocenie Rzecznika dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażący zaniedbywali obowiązki rodzicielskie lub byli sprawcami przemocy wobec dzieci, zasługują na ochronę państwa i powinni zostać objęci obligatoryjnym zwolnieniem z opłat bez względu na ich sytuację materialną. Nie mogą zasługiwać na aprobatę sytuacje, gdy poza jakąkolwiek ochroną są osoby, które decyzją administracyjną są obciążane kosztami pobytu wstępnego w domu pomocy społecznej, gdy ten nie wywiązywał się względem nich z obowiązków rodzicielskich”².

Wnioskowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich zmiana przepisów jest w mojej ocenie bardzo dobrą inicjatywą. Pozostaje nam mieć nadzieję, iż ustawodawca uwzględni ją w dalszych pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Radca prawny

Ewa Ciesielska

Torotax Sp. z o.o.

Ul. Stanisławskiego 23 lok. 6

99-400 Łowicz

Źródło:

1. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/skoro-moj-rodzic-nie-placil-na-mnie-alimentow-dlaczego-ja-musze-teraz-placic-za-jego-pobyt-w-dps

2. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/skoro-moj-rodzic-nie-placil-na-mnie-alimentow-dlaczego-ja-musze-teraz-placic-za-jego-pobyt-w-dps

 

Reklama

Skoro mój rodzic nie płaci na mnie alimentów... komentarze opinie

  • Janusz - niezalogowany 2018-06-18 12:06:58

    Skoro sądy k..m przyznają alimenty to takie postępowanie złodziejskich urzędników jest normalne.
    Przerobiono to na mnie.

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Moments for You - Fotografia

Moments for You - Pasja tworzenia wspomnień Fotografia okolicznościowa Fotografia rodzinna Fotografia niemowlęca i noworodkowa Fotografia ciążowa


Sklep Pompy - do domu,

Szukasz pompy do domu, centralnego ogrzewania, deszczówki czy np. studni? Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z pompami - Łowicz ul. Warszawska 48..


Reklama
 Reklama