Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę już w listopadzie 2018 r.

Porady prawne, Zmiany dotyczące terminowych umów pracę listopadzie - zdjęcie, fotografia
Portal lowicz24.eu 08/11/2018 11:28
Katarzyna Gajda

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1220) wprowadziła m.in. nowe, rewolucyjne regulacje dotyczące terminowych umów o pracę.

Zgodnie treścią znowelizowanego art. 25 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( dalej jako kp.p.):

§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

§ 41. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia”.

Wiele było opracowań regulujących tę kwestię, bowiem nowe brzmienie powołanego przepisu mogło się okazać nie do końca zrozumiałe nie tylko dla pracowników ale również pracodawców.

W treści niniejszego artykułu odniosę się do jednego z zagadnień, tj. generalnej zasady wprowadzonej w/w nowelizacją, zgodnie z którą firma może zatrudniać pracownika na podstawie maksymalnie trzech umów o pracę na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące. Należy to rozumieć w taki sposób, iż zawarcie kolejnej, czyli czwartej umowy lub kontynuowanie zatrudnienia po upływie 33 miesięcy spowoduje skutek w postaci przekształcenia z mocy prawa umowy terminowej na umowę na czas nieokreślony.

Jak to się przekłada na aktualny stan prawny? Przeanalizujmy. Nowelizacja weszła w życie 22 lutego 2016 r., dodając do tej daty 33 miesiące dochodzimy do oczywistego wniosku, iż wobec pracowników, którzy byli w powyższej dacie zatrudnieni na umowę terminową wskazany w ustawie limit upłynie już niebawem, w dniu 21 listopada 2018 r., natomiast jeżeli 22 listopada 2018 r. będą nadal kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy na dotychczasowych zasadach ich umowy przekształcą się z mocy prawa w umowy o pracę na czas nieokreślony.

Radca prawny, Ewa Ciesielska

Torotax Sp. z o.o.

Ul. Stanisławskiego 23 lok. 6

99-400 Łowicz

Fot. cshworkerscomp.com

Reklama

Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę już w listopadzie 2018 r. komentarze opinie

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Sklep Pompy - do domu,

Szukasz pompy do domu, centralnego ogrzewania, deszczówki czy np. studni? Zapraszamy do nowo otwartego sklepu z pompami - Łowicz ul. Warszawska 48..


Moments for You - Fotografia

Moments for You - Pasja tworzenia wspomnień Fotografia okolicznościowa Fotografia rodzinna Fotografia niemowlęca i noworodkowa Fotografia ciążowa


Reklama
 Reklama