27°C bezchmurnie

Zwrot towaru możliwy także bez paragonu

Porady prawne, Zwrot towaru możliwy także paragonu - zdjęcie, fotografia

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w wyroku z dnia 02 czerwca 2016 r., sygn. akt: XVII AmC 695/16 orzekł o umieszczeniu na liście klauzul zakazanych postanowienia o treści „ Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi!” Klauzula została wpisana do rejestru UOKiK pod pozycją 6526.

Postanowienie takie było stosowane przez jeden z portali, prowadzących sprzedaż internetową określonych produktów.

W opinii SOKiK, uzależnianie możliwości zwrotu towaru od okazania paragonu jest praktyką rażąco godzącą w interesy konsumenta i sprzeczną z dobrymi obyczajami. Istnieją bowiem, zdaniem Sądu, obok wydruku z kasy fiskalnej, inne możliwości udowodnienia, że dana transakcja się odbyła, np. wydruk z terminala kart płatniczych czy wyciąg z karty kredytowej.¹

Podobne orzeczenie zostało wydane przez ten sąd w sprawie XVII AmC 11573/13 (data wyroku: 12 listopada 2013 r.), w którym badał zapis o treści „Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT)” i jego zgodność z treścią art. 385¹ par. 1 ustawy kodeks cywilny.

Sąd uznał, iż „ jakkolwiek za zasadne należy uznać uzależnienie rozpatrzenia reklamacji od możliwości powiązania reklamowanego towaru z czynnością prawną dokonaną z udziałem pozwanego, to na wyraźną dezaprobatę zasługuje zamieszczenie we wzorcu umowy stosowanym wobec konsumentów zapisu determinującego możliwości złożenia reklamacji towaru załączeniem dowodu jego zakupu.

W szczególności obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego regulująca zasady dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie sankcjonuje takiego obowiązku. Żaden z zawartych tam przepisów nie obliguje konsumentów do spełnienia takiego wymogu pozostawiając kwestię weryfikacji prawidłowości zgłoszeń reklamacyjnych w gestii stron, zaś w przypadku umów adhezyjnych – przede wszystkim przedsiębiorcy.

Nie oznacza to natomiast, że może on swobodnie ukształtować te regulacje – jego działanie oceniane jest bowiem z punktu widzenia dyrektywy art. 385[1] § 1 kc. Tym samym w obliczu szeregu sposobów pozwalających na wykazanie dokonania transakcji pomiędzy stronami żądanie załączenia wyłącznie paragonu lub faktury VAT należy poczytywać jako ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Brak tych dokumentów skutkowałby bowiem odmową przyjęcia reklamacji i usunięcia stwierdzonych niezgodności, przez co wszelkie wynikające stąd ryzyko obciążałoby wyłącznie konsumenta”.²

Pamiętajmy, że orzeczenia te dotyczą konsumenta, czyli zgodnie z treścią art. 221 ustawy kodeks cywilny osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Po spełnieniu w/w przesłanek każdy z nas może więc skorzystać z opisanych w tym artykule uprawnień.

Radca prawny

Torotax Sp. z o.o. ( ul. Stanisławskiego 23/6, Łowicz)

Ewa Ciesielska

 

Źródła:

  1. http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sokik-zwrot-towaru-mozliwy-takze-bez-paragonu
  2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 czerwca 2016 r. , sygn. akt: XVII AmC 695/16

 

 

Zwrot towaru możliwy także bez paragonu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się